Juridische informatie

De Heiderun is een handelsnaam/activiteit georganiseerd door de Heiderun, gevestigd te Ede (Gld). De Heiderun opereert onder KvK-nummer 66317827 en RSIN 856492425.

Het doel van de Heiderun, als vermeld bij de KvK, is: Een hardloopevenement –zo mogelijk jaarlijks- te organiseren in de gemeente Ede (SBI-code: 93195). Zoals hierboven vermeld, is het formele doel van de Heiderun het organiseren van een jaarlijks terugkerend hardloopevenement zonder winstoogmerk. De opbrengsten worden ieder jaar geschonken aan een goed doel.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement is het onderdeel wat de organisator, Heiderun, in enig jaar heeft georganiseerd.
b. te organiseren evenement waaronder de Heiderun.
c. Deelnemer: een natuurlijk persoon die zich op een door Heiderun toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
d. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname of sponsoring van de deelnemer aan een evenement.
e. Organisator: Heiderun
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die met de Heiderun wordt aangegaan.

Artikel 2 Deelname
1. Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon die tenminste door Heiderun vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt van 16 jaar. Voor inschrijving van de kidsrun geldt een uitzondering, hieraan kunnen ook deelnemers meedoen < 16 jaar.
2. De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen indien hij/ zij het daartoe strekkende (online) inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
3. De deelname aan een evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan een evenement deel te laten nemen.
4. Het is de deelnemer niet toegestaan zijn/ haar rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Heiderun over te dragen aan een derde.
5. Indien de deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De deelnemer dient de organisatie schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn/haar afwezigheid.
6. De Heiderun kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht, art.6:75BW) geen doorgang te laten vinden. Er vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld en/of extra bedrag ten bate van het goede doel.
7. De Heiderun kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Heiderun kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand of datum te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt op eigen risico. De Heiderun is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Heiderun toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

2. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het evenement.
3. de Heiderun vrijwaart zich voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement.
6. Sponsors van het evenement, de gemeente waarin het evenement plaatsvindt en organisaties welke deze grond bezitten en/of beheren waarop het evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Heiderun, uitgesloten van aansprakelijkheid.
7. Een besluit van de Heiderun, als bedoeld in artikel 2, lid 5 of lid 6, doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 4 Portretrecht
1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Heiderun voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 Persoonsgegevens
1. De deelnemer geeft toestemming de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens te gebruiken en verwerken voor zo ver dat nodig is voor het organiseren van het evenement.

Artikel 6 Kleding bewaring; persoonlijke eigendommen
1. Indien de Heiderun gedurende het evenement – al dan niet tegen betaling – zaken van de deelnemer voor hem/ haar bewaart of indien de deelnemer – al dan niet met instemming van de Heiderun – zaken achterlaat in een al dan niet door de Heiderun beheerde ruimte, is de Heiderun niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging enzovoort.
2. De deelnemer gaat ermee akkoord dat de achtergebleven kleding/materialen aan een goed doel geschonken wordt.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden
1. Betaling deelnemer van het inschrijfgeld geschiedt direct bij inschrijving. De deelnemer is definitief toegelaten als de betaling volledig is voldaan.

AVG

Vanaf 25 mei 2018 gelden nieuwe Europese privacy-regels van de General Data Protection Regulation (afgekort: GDPR). In het Nederlands heet dit de Algemene verordening gegevensbescherming (afgekort: AVG).
Als de Heiderun Ede besteden wij de gegevensverwerking die nodig zijn voor het evenement uit aan www.inschrijven.nl en www.mylaps.nl. Deze organisaties hebben uw gegevens nodig om het inschrijven mogelijk te maken en om uw rondetijd te meten gedurende het evenement. Het enige wat de Heiderun doet met uw gegevens is u een digitale nieuwsbrief sturen omtrent de Heiderun. U kunt zich ten alle tijden afmelden hiervoor.

Wat doet de Heiderun omtrent de nieuwe regelgeving?
De samenwerking die de Heiderun aangaat met de betreffende partijen wordt gedaan op basis van een zo gehete ‘verwerkersovereenkomst’. Dit betekent het volgende voor u als deelnemer:

Privacy by design
Wij vragen niet meer gegevens van deelnemers in een inschrijfformulier dan noodzakelijk.
De algemene voorwaarden van het evenement staan gepubliceerd op www.heiderun.nl. Bij inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
Meedoen aan het evenement betekent dat u toestemming geeft dat uw gegevens worden gepubliceerd op de website van www.inschrijven.nl en www.mylaps.nl. Uw inschrijfgegevens zijn alleen bekend bij www.inschrijven.nl en inzichtelijk voor de Heiderun ten behoeve van de organisatie op de dag zelf. De Heiderun verwerkt uw gegevens verder niet.

(Digitale) beveiliging
Inschrijven.nl maakt gebruikt van een versleutelde (via SSL beveiligde) website en gebruikt moderne technieken.

Recht om in te zien
Als deelnemer heeft u recht om te vragen welke gegevens wij van u hebben. Deze gegevens zijn bekend bij www.inschrijven.nl daar op te vragen. Tevens kunt u dit schriftelijk vragen aan de Heiderun zodat wij dat voor u kunnen regelen.

Recht om te wijzigen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen. Of om hun persoonsgegevens aan te vullen. In de AVG (artikel 16) staat dit recht beschreven als ‘recht op rectificatie’.
De Heiderun kan deze gegevens op schriftelijk verzoek voor u aanpassen.

Recht om vergeten te worden
U kunt schriftelijk aan ons vragen of uw gegevens kunnen worden verwijderd na afloop van het evenement.

Gegevens verwijderen
De inschrijfpagina is nu een onbepaalde tijd beschikbaar, ook jaren na het evenement. Wilt u dat gegevens op de inschrijfpagina worden verwijderd, dan kunt u dit binnenkort zelf regelen op www.inschrijven.nl of u kunt het schriftelijk vragen aan de Heiderun.
Er komt binnenkort een mogelijkheid waarmee alle persoonsgegevens op de inschrijfpagina binnen 4 weken gewist worden nadat u hiervoor opdracht heeft gegeven.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de website van Autoriteit Persoonsgegevens: www.hulpbijprivacy.nl

Vragen / opmerkingen

De Heiderun stelt alles in het werk om te voldoen aan de actuele wet- en regelgeving. Vragen of opmerkingen omtrent dit onderwerp zijn welkom via info@heiderun.nl